Cung cấp trà đặc sản cao cấp, trà sản xuất theo tiêu chuẩn Organic, hoàn toàn thiên nhiên, an toàn với người dùng, có lợi cho sức khỏe.

Địa chỉ: Số 20, Khu Biệt Thự Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. HCM

SDT: 0983230879

Năm 2020, Dự án “Trà Đỉnh” được phát động bởi những con người sở hữu cùng niềm ham với những dòng thức uống sở hữu lợi cho sức khỏe, đặc biệt là từ trà và cà phê. Sứ mệnh của Trà Đỉnh là chính là đem đến những ly trà ngon nhất, an toàn nhất tới cho mọi người.

Và để thực hiện, đội ngũ của Trà Đỉnh đã mất hàng năm trời để kết nối mang các người nông dân đang canh tác trà “sạch”. &Ldquo;Sạch” ở đây ám chỉ đến thời kỳ canh tác đáp ứng những tiêu chuẩn hữu cơ, và thuận tình cờ – “Thuận giống – thuận vùng – thuận mùa”. Có như thế, trà thu hoạch được mới đạt được độ thơm ngon thượng hạng, và thực sự tốt cho sức khỏe của người sử dụng.

https://tradinh.vn/

https://tradinh.vn/category/tra-viet-nam/tra-thao-moc/

https://tradinh.vn/category/tra-viet-nam/tra-hoa/

https://tradinh.vn/category/tra-viet-nam/ca-phe-coffee/

https://vi.gravatar.com/shoptradinh

https://shoptradinh.tumblr.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-20 (月) 10:59:02 (351d)